fbpx

SAMTYCKE UNDERSÖKNING & BEHANDLING

Informerat samtycke till bedömningar och behandlingar på Lundborgkliniken AB i Sävedalen

Som klient har jag rätt att få information om mitt tillstånd och mitt rekommenderade behandlingsupplägg. Denna upplysning är för att hjälpa mig att bli bättre informerad, så att jag kan fatta egna beslut att ge eller undanhålla mitt samtycke och ha möjlighet till att diskutera potentiella fördelar och risker. Jag har den rätt och förmåga att fatta beslut om min egenvård eller vård av en annan individ ”som jag har juridiskt ansvar för”, till exempel barn.

Som klient har jag rätt att vägra samtycke och besluta vad som händer med min egen kropp. Jag kan närsomhelst vägra behandling, återkalla mitt samtycke eller söka ett andra utlåtande. Allt jag behöver göra är att informera min vägran eller återkallande av samtycke till anställda på Lundborgkliniken AB (härefter kallat Lundborgkliniken).

Jag begär härmed och samtycker frivilligt till undersökning och/eller behandling till integrativ medicinsk vård, främst baserad på innovativ medicinsk teknik, men också möjligen även alternativa tekniker och metoder, kost och andra livsstilsråd, kosttillskott, biokemiska tester, manuella justeringar eller andra rekommendationer för mig, av sjuksköterskor och terapeuter med olika kompetenser på Lundborgkliniken. Om en anställd på Lundborgkliniken frågar mig om en elev kan delta i undersökning och behandling förstår jag att jag kan begära att eleven inte ska vara med på min undersökning eller behandling genom att tala om min åsikt för den anställde.

Jag kan begära av Lundborgkliniken att ge mig ytterligare förklaring av behandlingsförslaget eller behandlingsmetoder samt information om eventuell risk av tillvägagångssätt och behandlingar.

Jag förstår att tillsynsmyndigheterna för medicinska tillvägagångssätt inte har utvärderat eller godkänt alla icke-medicinska metoder. Även om Lundborgkliniken i första hand använder medicinskt registrerade tekniker och kommer inte att använda några icke-medicinska metoder som inte är baserade på betydande erfarenheter. Jag förstår att behandlingar kan bidra till biverkningar hos vissa känsliga individer, skapa tillfälliga Herxheimer-reaktioner (tillfällig försämring av symptom), interagera med vissa allopatiska mediciner eller laboratorietester, eller visa symptom, på grund av redan existerande ohälsotillstånd.

Jag förväntar mig inte att sjuksköterskor, terapeuter eller annan personal skall kunna förutse och förklara alla risker och komplikationer, och väljer att förlita mig på att personalen på Lundborgkliniken använder sin förmåga att rekommendera undersökningar och behandlingar som finns tillgängliga på kliniken, liksom kosttillskott eller andra behandlingar som relevant personal känner till på den tiden, som är baserat på nu kända fakta, som är i mitt bästa intresse. Jag förstår att om jag inte utför behandlingar eller tar de kosttillskott som rekommenderats skriftligen av personalen på Lundborgkliniken, kan önskat resultat utebli.

Det är mitt ansvar att hålla sjuksköterska eller relevant(a) terapeut(er) på Lundborgkliniken uppdaterad(e) med alla aktuella mediciner och kosttillskott som jag tar så att han/hon/de kan göra de mest välgrundade rekommendationen för min vård.

Jag har möjlighet att ställa frågor och diskutera med berörd personal på Lundborgkliniken till min belåtenhet om:

  • ändamålet, fördelarna och den potentiella nyttan av det föreslagna behandlingsupplägget
  • potentiella risker, komplikationer, sidoeffekter eller biverkningar av undersökningar och behandlingar, inklusive eventuella livsstilsförändringar som kan ske eller kommer ske
  • sannolikheten för en framgångsrik behandling
  • uppgifter om behandlingen och vad jag kan komma att uppleva under behandlingen
  • information om huruvida den föreslagna behandlingen är medicinskt verifierad eller baserad på vetenskapliga studier
  • de möjliga konsekvenserna om behandling eller råd inte följs och/eller ingenting görs
  • kostnader för undersökningar och behandlingar

Jag medger att inga garantier eller försäkringar har lämnats till mig angående de resultat som är avsedda bedömningar, behandlingar eller rekommendationer. Jag är medveten om att behandlingsresultaten är individuella och varierar.

Jag förstår att Lundborgkliniken inte är en del av det statliga medicinska systemet och inte ersätter konventionell vård, ger medicinska råd eller ställer några diagnoser. Utan erbjuder ett holistiskt teknologibaserat komplementärmedicinskt hälsokoncept; integrativ medicin, utvärdering, och terapier som kan inkludera, men är inte begränsade till: bedömning och/eller behandlingsformer med någon av de tekniker som används i Lundborgkliniken, insamling av prover för laboratorieutvärdering, förslag till diagnostisk avbildning och förskrivning av vissa näringstillskott.

Jag förstår att personalen på Lundborgkliniken har utbildats i ett brett utbud av bedömnings- och behandlingsalternativ och som är högst specialiserade och bygger på erfarenhet och/eller evidensbaserad medicin, inklusive funktionsmedicin och holistiska principer. Därav, har de möjligheten att rekommendera olika tester, tolka standardtester på olika sätt; kan föreslå olika behandlingar eller kan administrera standardbehandlingar på annorlunda sätt än konventionella utövare inom vårdverksamhet eftersom det finns många perspektiv inom medicin, och i vissa fall kan det finnas en oenighet bland kvalificerade medicinska experter. Undersökning och behandling kan innefatta vissa tjänster som betraktas som icke-traditionell, icke-konventionell eller alternativ medicin. Dessa tjänster kan ses som icke-standard medicinsk utövning och kan övervägas av försäkringsbolag att vara utanför befintligt medicinskt vårdomfång.

Jag förstår att Lundborgkliniken, dess personal och konsulter inte kommer att vara ansvariga gentemot mig eller någon annan för några direkta eller indirekta förluster som uppstår till följd av min vård, med undantag för (a) dödsfall eller personskada som uppstår till följd av handlingar eller underlåtenheter av Lundborgkliniken, dess personal eller konsulter; (b) bedrägeri eller bedräglig förvrängning; eller (c) något annat ansvar som enligt lag inte kan begränsas eller uteslutas.