fbpx

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV HÄLSOTJÄNSTER

Övergripande
Lundborgkliniken AB (härefter Lundborgkliniken), med organisationsnummer 556955–5872, tillhör ett världsomspännande koncept, Health Optimizing.

Lundborgkliniken tillhandahåller hälsotjänster i form av hälsoundersökningar, behandlingsprogram, kurser, utbildningar, föreläsningar, hälsoprodukter och andra event.

Hälsotjänsterna tillhandahålls digitalt och/eller genom fysiska träffar på av Lundborgkliniken anvisad plats.

  • Med ”Tjänst” avser den eller de hälsotjänst/tjänsterna som beställts av Kunden.
  • Med ”Kund” avses den fysiska eller juridiska person som köper en ovan nämnd hälsotjänst.
  • Med ”Klient” avses den fysiska person som tar emot den/de köpta tjänsten/tjänsterna.

Allmänt
Lundborgkliniken arbetar med teknologibaserad integrativ medicin som är ett komplement till konventionell och alternativ medicin.  Det är ett omfattande klinikkoncept som innehåller ledande, icke invasiva teknologier som med noggrannhet har möjlighet att kartlägga tusentals hälsoparametrar för att fastställa utlösande faktorer till klientens hälsobesvär, samt innehar olika behandlingsmetoder för att balansera och optimera hälsa.

Tillämplighet
Dessa Allmänna Villkor gäller mellan Lundborgkliniken och Klienten vid varje beställning av Tjänst och behöver godkännas av Klienten innan Tjänsten kan utföras.

Inför första besöket
Det erfordras godkännande av dessa Allmänna villkor, Integritetspolicy och Samtycke innan Lundborgkliniken kan påbörja ett samarbete med en Klient eller en Kund.

Inför första besöket bör också den digitala hälsodeklaration som skickats på mejl vara ifylld och inskickad av Klienten så vi kan vara förberedda inför ditt besök.

Boknings- och betalningsvillkor
Klienten bokar tid för utförande av tjänsten antingen direkt från den digitala bokningsportalen på hemsidan eller i direktkontakt och i samråd av Lundborgkliniken.

Avbokning av köpt tjänst kan ske fram till 24 timmar före tjänstens påbörjande. Därefter kan tjänsten inte avbokas utan debiteras enligt ordinarie prislista.

Avbokning av köpt tjänst sker genom att kontakta Lundborgkliniken via telefon, mejl eller sms.

Priser och betalning
Ordinarie priser på våra grundläggande undersökningar står på hemsidan. Priser på våra olika behandlingsalternativ och erbjudanden återfås vid kontakt med kliniken.

Lundborgklinikens tjänster är i huvudsak hälsotjänster för vilken ingen moms ska utges. I den mån skattereglerna ändras eller om Lundborgklinikens tjänster i något avseende inte skulle bedömas inom ramen för momsbefrielse, äger Lundborgkliniken rätt att lägga på moms på angivna priser.

I samband med genomförd bokning av en eller flera Tjänster accepterar Klienten att betala för de avtalade tjänsterna genom kort direkt på plats efter utförandet av tjänsten.


Personuppgifter
Lundborgkliniken behandlar Klientens personuppgifter i enlighet med Lundborgklinikens integritetspolicy.

Sekretess
Samtliga anställda hos Lundborgkliniken omfattas av tystnads- och sekretessplikt gentemot enskilda patienter.

Force majeure
Lundborgkliniken är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt Beställningen och dessa Allmänna Villkor, om underlåtenheten beror på omständighet som ligger utanför Lundborgklinikens kontroll och som Lundborgkliniken inte kunde eller skäligen borde ha förutsett vid tidpunkten för beställningen av Tjänsten och dessa Allmänna Villkors ingående, t.ex. krig, inbördeskrig, eldsvåda, översvämning, stridsåtgärder i arbetslivet, avbrott i allmänna kommunikationer, avbrott i den allmänna energiförsörjningen eller därmed jämställd omständighet.


Immateriella rättigheter
Äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till Lundborgklinikens varumärke, samtliga dokument, kurser eller material som används och/eller tillhandahålles av Lundborgkliniken med ensamrätt.

Synpunkter och klagomål
Om Kunden och/eller Klienten inte är nöjd med utförandet av Tjänsten, ska Kunden kontakta Lundborgkliniken på info@lundborgkliniken.se.